medicalfocusth

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 14
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 14
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ Chula The Impact ครั้งที่ 14
“บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application
ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยิน”
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10:00-12:00 น.
ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University
หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5