medicalfocusth

Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์
Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผย มิติใหม่การบริการทางการแพทย์ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลรัฐ โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์การดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันประสาทวิทยา มีประวัติความเป็นมายาวนาน และเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวกรมการแพทย์ ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และ ระบบประสาทได้อย่างดีเยี่ยม มีคุณภาพยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการมากมาย ซึ่งสถาบันประสาทวิทยาได้พัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพการรักษา และการบริการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและบริการ เช่น SMART OPD, Telemedicine การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศ การผ่าตัดโรคลมชักและโรคสมองอื่น ๆ ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด การผ่าตัดโรคกระดูก สันหลังแบบแผลเล็ก การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรคระบบประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ และโรคลมชัก การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการเข้าถึงการเบิกจ่ายค่าบริการการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือด การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสำหรับการรักษาโรคสมอง ไขสันหลัง และ โรคระบบประสาทที่ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันประสาทวิทยามีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และยังคงพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีกในอนาคต

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันประสาทวิทยา เป็นโรงพยาบาลโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทของรัฐ เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านวิชาการและการบริการ และ อีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สถาบันประสาทวิทยาจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามไปด้วย โดยจุดประสงค์สูงสุดคือ การเห็นผู้ป่วยโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาทได้รับการดูแลที่ทันสมัย ได้รับความสะดวกสบาย มีสุขภาพดี และมีความสุข โดยการจัดงาน “Modern NIT มิติใหม่การบริการทางการแพทย์” วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดยการนำเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ อันทันสมัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาบันประสาทวิทยาเพื่อเป็น “สถาบันการแพทย์แห่งชาติระดับคุณภาพสากล ทันสมัย เชี่ยวชาญ ขั้นสูงด้านโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ในระดับประเทศ และนานาชาติ” ต่อไป