medicalfocusth

กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย ห่างไกลโรคมะเร็ง
กรม สบส. ห่วงผู้สูงวัย แนะปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิสัย ห่างไกลโรคมะเร็ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห่วงผู้สูงอายุเสี่ยงโรคมะเร็ง แนะปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติเป็นสุขนิสัย ด้วยการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ งดบุหรี่ งดดื่มสุรา และออกกำลังกายพร้อมตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเกราะเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความห่วงใยผู้สูงอายุ เนื่องจากต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษ ด้วยมีโอกาสเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเกิดได้หลายปัจจัย เช่น อายุมากขึ้น ทำให้เซลล์เสื่อมและกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ พฤติกรรมการบริโภค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการทานผัก ผลไม้ ทานอาหารไขมันหรือเนื้อแดงสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน สิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต้องเริ่มจากตนเอง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยควรยึดหลักสุขบัญญัติ เป็นประจำให้ต่อเนื่อง จนเป็นสุขนิสัย ด้วยการเลือกทานอาหารงดบุหรี่ งดดื่มสุรา และออกกำลังกายพร้อมตรวจสุขภาพประจำปี เป็นเกราะเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผู้สูงอายุ สามารถนำหลักสุขบัญญัติไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 1) สุขบัญญัติข้อที่ 4 กินอาหารปรุงสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด งดอาหารที่ใส่สีฉูดฉาดหรืออาหารแปรรูป อาหารปิ้งย่างแบบไหม้เกรียม หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง ควรทานอาหารที่มีกากใย เบต้าแคโรทีน และวิตามินสูง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืช เป็นต้น 2) สุขบัญญัติข้อที่ 5 งดบุหรี่ สุรา เพราะมีผลเสียอย่างมากต่อร่างกาย ที่อาจเสี่ยงต่อมะเร็งปอด และโรคต่างๆ ตามมา 3) สุขบัญญัติข้อที่ 8 ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการเคลื่อนไหวที่กิจกรรมที่เหมาะสมกับร่างกาย ไม่เนือยนิ่ง ทำให้เกิดการบริหารปอด หัวใจ กล้ามเนื้อ ทำให้เกิดภูมิป้องกันโรค และผู้สูงอายุควรรับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ซึ่งหากได้รับการตรวจ และค้นพบสิ่งผิดปกติแต่เนิ่นๆ จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อป้องกันและรักษาโรคหรือความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น หากผู้สูงอายุใส่ใจในการปฏิบัติสุขบัญญัติในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง การทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายและตรวจสุขภาพประจำปี จะช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้