medicalfocusth

ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล - ลดเสี่ยง "หมอตำแยจำเป็น" เปิดสอน "ผดุงครรภ์ออนไลน์" ครั้งแรก
ม.มหิดล เสริมทักษะนศ.พยาบาล - ลดเสี่ยง
ในยุคที่โลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน ทำให้โลกแห่งการเรียนรู้เปิดออกสู่ประชาชน ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต "life-long learning" มีความสำคัญ ทำให้การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมมอบองค์ความรู้เพื่อเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ทำให้หลักสูตร "ผดุงครรภ์ออนไลน์" เป็นจริงครั้งแรกทาง MUx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายลม เกิดประเสริฐ อาจารย์ประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งรายวิชาออนไลน์ "การผดุงครรภ์สตรีระยะคลอด" ที่เปิดใหม่ทาง MUx ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง Upskill-Reskill นักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ ได้เรียนรู้และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อทบทวนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ นำไปสอบเพื่อเก็บหน่วยคะแนนสำหรับต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการสอบและต่ออายุในทุก 5 ปี

นอกจากนี้ ก่อนถึงมือแพทย์ ในสถานการณ์ที่อาจต้องกลายเป็น "หมอตำแยจำเป็น" หากมีความรู้ที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยให้แม่และทารกแรกเกิดปลอดภัย

รายวิชาออนไลน์ "การผดุงครรภ์สตรีระยะคลอด" ทาง MUx ช่วยฝึกให้ผู้เรียนได้รู้ถึงหลักการดูแลความปวด การดูแลด้านจิตสังคม ตลอดจนการประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ ฯลฯ ด้วยภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยสีสันสดใสและเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบทุกท้ายบทเรียน และกรณีตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การคลอดนอกสถานบริการสุขภาพ

"ขอเพียงความรู้ มีสติ จะช่วยทำให้แม่และทารกแรกเกิดปลอดภัย โดยให้คิดว่าการคลอดเป็นเรื่องธรรมชาติ แม้จะเป็นการคลอดระหว่างทาง แต่หากเป็นการคลอดที่ไม่ติดขัดถือเป็นเรื่องดี เสียงร้องของทารกแรกเกิดจะบ่งบอกถึงสัญญาณแรกของการรอดชีวิต ขอเพียงให้ทารกแรกเกิดได้อยู่ในที่ที่อบอุ่น ก็พร้อมเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ กล่าว

รายวิชาออนไลน์ "การผดุงครรภ์สตรีระยะคลอด" พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเรียน และรับ E-Certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทาง http://mux.mahidol.ac.th

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร
กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2849-6210