medicalfocusth

รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์
ขอเชิญร่วมงาน รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมงาน รู้เท่าทัน ห่างไกลมะเร็งตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ การป้องกัน การรักษาด้วยวิธีต่างๆ และการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
ลงทะเบียนฟรี! พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก

-Onsite ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1209 กดที่ลิงก์ https://bit.ly/3jiyAaM

-Online รับชมผ่าน Facebook Live กดที่ลิงก์ https://bit.ly/3PFDHOM

สอบถามโทร. 0 2256 4000 ต่อ 3425