medicalfocusth

ระวัง!! 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
ระวัง!! 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่แสดงฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มีชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า และการแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก เกินกว่าที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Celebrate Nutritional Supplements Calcium Plus Dietary Supplement การแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก พบว่ามีปริมาณวิตามินดี และแคลเซียมในปริมาณ 90 ไมโครกรัมต่อวัน และ 3,600 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฯ คือ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อวัน และไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Celebrate Nutritional Supplements Iron 30 Plus Vitamin C การแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลาก พบว่ามีปริมาณเหล็ก 30 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดในประกาศฯ คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อวัน
ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมารับประทาน

ข้อแนะนำ
ขอแนะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากภาษาไทย แสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า และประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ