medicalfocusth

การลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
การลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จัดแถลงข่าว ลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับขึ้น โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานร่วมกับ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ. ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองคณบดีฝ่ายบูรณาการ ศูนย์ความเป็นเลิศ และประธานกรรมการดำเนินการงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช พร้อมด้วย รศ. นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช หัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.สงขลานครินทร์ และ นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์ หัวหน้าศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยพัฒนาจัดตั้งงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช ตั้งแต่ปี 2536 ได้วางแผนงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ทำให้ศูนย์ปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลศิริราชได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถาบันแรกที่ได้รับรางวัลระดับชาติในสาขานี้ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายตับที่เป็นต้นแบบของสถาบันทางการแพทย์ในการดูแลผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ ทั้งด้านการบริการ การวิจัย การศึกษาและการฝึกอบรม

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคตับจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับ โดยเฉพาะบางส่วนของภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับได้ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำหัตถการ การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ พัฒนาการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะตับ พัฒนาทางด้านวิจัยการปลูกถ่ายอวัยวะตับ และพัฒนาความร่วมมือทางด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะตับหรือหลังการผ่าตัด โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง ร่วมพัฒนาจัดตั้งการผ่าตัดดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับอย่างเป็นระบบที่มีมาตรฐานสากล ทั้งด้านการบริการรักษา การวิจัยและการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยโรคตับในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการเข้าถึงการรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับที่มีมาตรฐาน มากขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี