medicalfocusth

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. มีนิทรรศการให้ความรู้ และเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. มีนิทรรศการให้ความรู้ และเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566" และแถลงข่าวเปิดงาน ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ โถงชั้น M อาคารัตนวิทยาพัฒน์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม"สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566" พร้อมทั้งมีงานเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดลมเรื้อรัง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหามลภาวะทางอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มหลอดลมเรื้อรังมากขึ้น และกลุ่มโรคเหล่านี้มีความสำคัญ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจะทำให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพปอดแย่ลงในระยะยาว ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า การจัดงาน สัปดาห์โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. มีนิทรรศการให้ความรู้ และเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเรื่องโรคหลอดลมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 และเสวนาเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดลมเรื้อรังในหัวข้อ “รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกัน” จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีบริการตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ-ไขมัน ตรวจสมรรถภาพปอดฟรี เป็นต้น

โรคหลอดลมเรื้อรัง คือกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดลม อาจจะเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง หรือเกิดจากการที่ผนังหลอดลมผิดปกติ หรือมีการอุดกั้นของหลอดลม คนไข้กลุ่มนี้เมื่อได้รับมลพิษทางอากาศ หรือ ติดเชื้อโควิด จะทำให้มีอาการเด่นชัดขึ้น หรืออาการกำเริบได้ ตัวอย่างโรคหลอดลมเรื้อรังที่พบบ่อย เช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดลมโป่งพอง อาการของโรคหลอดลมเรื้อรัง ที่พบบ่อยคือ ไอ อาจจะมีหรือไม่มีเสมหะ เหนื่อย ทำกิจวัตรประจำวันได้ลดลง บางครั้งได้ยินเสียงหวีดออกจากทรวงอก ถ้ามีอาการติดต่อกัน ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเพิ่มเติม