medicalfocusth

สมาคมโรคติดเชื้อฯ เชิญร่วมฟัง “คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ”
สมาคมโรคติดเชื้อฯ เชิญร่วมฟัง “คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ”
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟัง “คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566” เปิดงานโดย รศ. นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ นายกสมาคม การบรรยายหัวข้อ “วัคซีนใหม่สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดย ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล อุปนายก และ ศ. พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และ “ภาพรวมและความจำเป็นของวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ” โดย พญ.สุดา พันธุ์รินทร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 19.45 – 20.30 น. รับชมผ่าน FB Live เพจสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/IDThailand/ และเพจไขปัญหากับอายุรแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย https://qrgo.page.link/nUVW7

ทั้งนี้ "คำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566" จัดทำโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประะเทศไทย ร่วมกับ 6 สมาคมและ 1 ราชวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไทย สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย