medicalfocusth

กรมอนามัย ห่วง เด็กไทย เตี้ย ผอม หนุน ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง พร้อมเรียนรู้
กรมอนามัย ห่วง เด็กไทย  เตี้ย ผอม หนุน ดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง พร้อมเรียนรู้
กรมอนามัย เผย เด็กไทยดื่มนมเพียง 1 แก้วต่อวัน ร้อยละ 55 และส่วนใหญ่ดื่มนมเฉลี่ยเพียง 1-3 วัน ต่อสัปดาห์ แนะวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ร่วมกับกินอาหารครบหมู่ ครบมื้อ ครบส่วน ช่วยให้เติบโต แข็งแรง สูงสมวัย พร้อมเรียนรู้ได้ดีเต็มศักยภาพ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023) “ทุกเพศทุกวัย ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน” ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม ในปัจจุบันคนไทยยังดื่มนมน้อยเพียง 21.5 ลิตร/คน/ปี เด็กไทย 6-19 ปีดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน เด็ก 3-5 ปี ดื่มนม 1 แก้วต่อวัน ซึ่งเมื่อเทียบกับนานาชาติ เช่น อินเดีย 60 ลิตร/คน/ปี ญี่ปุ่น 32.8 ลิตร/คน/ปี เกาหลีใต้ 29.5 ลิตร/คน/ปี ออสเตรเลีย 93.6 ลิตร/คน/ปี อังกฤษ 89.6 ลิตร/คน/ปี สหรัฐอเมริกา 62 ลิตร/คน/ปี และสหภาพยุโรป 53.28 ลิตร/คน/ปี โดยสถานการณ์ภาวะโภชนาการปัจจุบันพบว่าเด็กไทยเตี้ยเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 9.5 เป็น 10.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ปี เพศชายสูงเพียง 148.4 เซนติเมตร เพศหญิง 149.3 เซนติเมตร ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 166.8 เซนติเมตร เพศหญิง 157.8 เซนติเมตร ยังห่างไกลค่าเป้าหมายปี 2570 ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 170 เซนติเมตร เพศหญิง 165 เซนติเมตร

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมและความรอบรู้การดื่มนมของเด็กอายุ 6-19 ปี โดยกรมอนามัยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ดื่มนมเพียง 1-3 วันต่อสัปดาห์ ดื่มนมทุกวัน ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่ดื่มนม 1 แก้วหรือกล่องต่อวัน ร้อยละ 55 ดื่มนม 2 แก้วหรือกล่องต่อวัน ร้อยละ 34 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ดื่มนมเพราะนมช่วยให้สุขภาพ แข็งแรง สูงดีสมาร์ท ร้อยละ 50 และร้อยละ 24 จะดื่มนมหากมีนมติดบ้านตลอด กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน และ Modern trade ได้แก่ ซีพีออลล์ แม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี จัดงานรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023) “ทุกเพศทุกวัย ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน”
โดยให้ทุกกลุ่มวัยดื่มนมจืด 2 แก้วร่วมกับกินอาหารประเภทอื่น ครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสม อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวัยเรียนวัยรุ่น ควรส่งเสริมให้ออกกำลังกายสะสมวันละ 60 นาที รับแสงแดดทุกวันเพื่อให้ได้รับวิตามินดี ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมจากนม และนอนให้เพียงพอวัยเรียน 9-11 ชั่วโมงต่อวัน วัยรุ่น 8-10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้เด็กไทย เติบโต แข็งแรง สูงสมวัย

“ทั้งนี้ กรมอนามัยจะจับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทยและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนให้คนไทยมีความตระหนักในการดื่มนม และเพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงนมราคาถูก เพื่อบรรลุตั้งเป้าหมายให้คนไทย
ดื่มนมได้ 25 ลิตร/คน/ปี มีรูปร่างสูงสมวัย แข็งแรง ภายในปี 2570” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด