medicalfocusth

ศิริราช หวังคนไทยร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทยไร้สโตรค ตั้งเป้า 150,000 คน ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ 29 ตุลาคมนี้
ศิริราช หวังคนไทยร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ สร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทยไร้สโตรค ตั้งเป้า 150,000 คน  ผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ 29 ตุลาคมนี้
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช
แถลงความคืบหน้าการจัดโครงการฯ

ทั้งนี้ ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานการจัดโครงการฯ กล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย ตลอดจนพันธมิตรและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐฐและภาคเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ ศิริราชมูลนิธิ กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิไทยคม การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Park Run Thailand กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กีล่า สปอร์ต จำกัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งได้สนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น


ด้าน ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการฯ ว่าขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการรักษาสุขภาพมากขึ้น เห็นว่าการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัย รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการเปิดรับสมัครมา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า 100,000 คน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 150,000 คน เพื่อให้เกิดเป็นปรากฎการณ์การรวมตัวกัน “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดครั้งหนี่งของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมนี้


ขณะที่ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กล่าวถึงแนวคิดหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ในปีนี้ว่า ได้เล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจ ความมุ่งมั่น ซึ่งหากมีการปลูกฝังให้ความรู้จะสามารถส่งต่อแนวทางการใช้ชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนได้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค ตลอดจนหากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติหากคนในครอบครัว หรือในชุมชนเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ต้องดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที นับได้ว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไทยไร้สโตรคได้เป็นอย่างดี

นศพ. เขมวิทศว์ ศิริวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ผู้แทนคนรุ่นใหม่กล่าวถึงบทบาทของ NEW GEN ซึ่งปัจจุบันนับเป็น “พลังสำคัญ – Young Thais Fight STROKE” ขับเคลื่อนสังคมผ่านการสร้างสรรค์สื่อความรู้โรคหลอดเลือดสมอง สื่อสาร และส่งต่อความรู้โรคหลอดเลือดสมอง แนวทางการดูแลตนเองโดยเริ่มตั้งแต่สมาชิกในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

จากนั้น คุณออฟ พงษ์พัฒน์ วชริบรรจง ศิลปิน ดารานักแสดง กล่าวว่าการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถลดโรคต่าง ๆ ได้ถึง 90% จึงขอรณรงค์เชิญชวนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย มาร่วมออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง เช่น การเดิน หรือวิ่ง เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

เนื่องด้วยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต มีผู้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นทุกปี นพ.ภัทรภณ อติเมธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่ง และอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การออกกำลังกายแก่นักวิ่งมือใหม่ ว่าควรวิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยและยั่งยืน ให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

โครงการฯ จะไม่สามารถจัดและประสบความสำเร็จไปได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีเสมอมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรภาคีเครือข่าย และพลังของคนรุ่นใหม่ ร่วมแรงร่วมพลังรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างปลอดภัย สม่ำเสมอ และยั่งยืน

กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต (Walk Run Bike Fighting Stroke)” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ค่าสมัครราคา 360 บาท/ท่าน พิเศษสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6-24 ปี ราคา 255 บาท/ท่าน พร้อมทั้งได้รับเสื้อ บิบ ส่วนเหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนด สำหรับกรุงเทพมหานครจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 04:00-07:00 น. โดยมีกิจกรรมออกกำลังกาย 3 กิจกรรม คือ1) เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร 2) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร 3) ปั่นจักรยาน ระยะทาง 21 กิโลเมตร

ภายในกิจกรรมสนามกรุงเทพมหานคร มีการชิงโล่รางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ชนะ Over all แบ่งเป็น ชาย หญิง อันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 6 รางวัล อีกด้วย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประสงค์ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ขยายระยะเวลารับสมัครกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นี้ สมัครได้แล้วทางเว็บไซต์ไทยรัน race.thai.run และติดตามรายละเอียดได้ทาง
https://www.facebook.com/walkrunbikefighting
https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter
https://www.sirirajstrokecenter.org/


รายได้จากการจัดกิจกรรมของโครงการฯ นำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และจัดสรรเข้าบัญชี
แสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงกิจการเชิงรุกด้านโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีมาตรฐาน ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเท่าเทียมกันแม้ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร อีกทั้งค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า จากศิริราชมูลนิธิ นอกจากได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการได้ทำบุญอีกด้วย