medicalfocusth

ศูนย์ประสาทศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”
ศูนย์ประสาทศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ร่วมส่งต่อการช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองได้ทันท่วงที โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนจัดทำภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด “เพลิงชีวิต” เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาทมากขึ้น

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เมื่อพูดถึงศูนย์ดูแลรักษาโรคทางระบบประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับศูนย์หลอดเลือดสมองฯ ศูนย์โรคลมชักฯ ศูนย์โรคพาร์กินสันฯ หรือศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองที่ล้วนแต่มีชื่อเสียงมายาวนาน รวมถึงที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดดำเนินการศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาทขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center)” ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลที่รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาทมารวมกันหลายสหสาขาวิชาชีพแพทย์ เช่น ประสาทศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยาด้านระบบประสาท เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จักษุประสาท โสต ศอ นาสิก กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคทางระบบประสาท และช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป


โครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” นับเป็นโครงการที่ดี ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยเหลือผู้มีกำลังทรัพย์ไม่มาก หรือผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงกระบวนการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น เป็นการป้องกันอุบัติการณ์เกิดโรคได้ในระยะยาว “ป้องกัน รู้ทันโรค ลดความเสี่ยง เลี่ยงเป็นโรค”

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center) มุ่งเน้นการดูแลโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันโรค จนถึงการรักษาควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ศูนย์ประสาทศาสตร์มีการรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทางระบบประสาทที่ทันสมัย รวมถึงการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น (Screening Package) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงของเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและทุพพลภาพ ในประเทศไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 50,000 รายต่อปี และยังเป็นสาเหตุของความพิการอันดับที่ 1 ในผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือดสมองนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้ามีการดูแลรักษาปัจจัยเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ทางศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้เปิดให้บริการ “โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง” เพื่อให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรค การค้นหาประชากรผู้ที่มีความเสี่ยงและให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม เป็นแนวทางในการดูแลเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประชากรไทยอีกหลายส่วน มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแต่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่สามารถเข้าถึงบริการประเภทนี้ได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาการสูงอายุของประเทศไทย ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และรับทราบความเสี่ยงของตนเอง จะได้ให้การดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

โครงการ“Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง” นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและกลุ่มผู้มีจิตศรัทธา รวมถึงนักแสดง ที่ให้ความสำคัญต่อโรคทางสมองอันเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทุพลภาพ ร่วมกันจัดทำภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุด “เพลิงชีวิต” เพื่อเผยแพร่ความรู้และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาทมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

คุณเสริมสิน สมะลาภา ผู้สนับสนุนการจัดทำภาพยนตร์ กล่าวว่า ตนเองได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง อันเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยและของโลก และยังพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและทุพพลภาพอีกด้วย จึงได้รู้ว่า โรคนี้ถ้าได้รับการตรวจคัดกรองและทราบตั้งแต่เริ่มแรกจะสามารถป้องกันและหาแนวทางการรักษาได้อย่างถูกวิธี ดังนั้นจึงมีแนวความคิดร่วมกับเพื่อน ๆจากบริษัทจอยลัคคลับ ฟิล์มเฮาส์ จำกัด และบริษัทหับ โห้ หิ้น บางกอก จำกัด ในการจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชื่อว่า “เพลิงชีวิต” ได้รับเกียรติจากนักแสดงหลายท่าน เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก และหันมาตรวจประเมินความเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาทมากยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”เป็นการส่งต่อความช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

คุณเอนก จงเสถียร ตัวแทนผู้บริจาค กล่าวว่า มีโอกาสได้เข้ามาตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ได้รู้ว่าเราหลีกเลี่ยงปัจจัยบางอย่าง ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และได้รู้ว่าโรคนี้ถ้าได้รับการตรวจคัดกรองและทราบตั้งแต่เริ่มแรกจะสามารถป้องกันและหาแนวทางการรักษาได้อย่างถูกวิธี จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องทุนทรัพย์ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมบริจาคเพื่อให้กับทางศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ และอยากจะเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆ เข้ามาตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อรับทราบความเสี่ยงของตนเอง รวมถึงการป้องกันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกระบวนการตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง จะดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประสาทศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง ที่ศูนย์ประสาทศาสตร์ อาคาร ส.ธ. ชั้น 11

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่:
1.บริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยระบุรหัส 25020138-0001 ชื่อกองทุน (PAY IT FORWARD) โทร.02-256-4382 หรือ 02-256-4505 อาคารวชิรญาณวงศ์ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น.
2.บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 059-1-93894-0 ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)” กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line ID : kcmh-charity โทร.02-256-4402 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง