medicalfocusth

พิธีเปิดตัวและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแห่งประเทศไทย
 พิธีเปิดตัวและลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันเปิดตัว Thailand Hub of Talents in Cancer Immunotherapy (TTCI) หรือ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นำทางความรู้ของประเทศ โดยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในข้อตกลง (MOU) ระหว่างคณบดีจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ 4 สถาบัน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการรักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดเซลล์บำบัดมะเร็ง ความร่วมมือนี้จะเน้นไปที่การสร้างกลไกไปสู่การรักษาจริงในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน ประสานงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทยสภา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้การรวมตัวเป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญฯระดับประเทศยังจะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การวิจัยดำเนินไปอย่างก้าวกระโดดโดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานวิจัยด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งกับสถาบันระดับโลก เป็นพื้นฐานไปสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต


ศ.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งแห่งประเทศไทย ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและการรักษาด้วยเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและบริการวิชาการทางด้านฟีโนมิกส์ ร่วมกันกล่าวสรุปถึงกิจกรรมของแต่ละสถาบันและของ Hub of Talents ว่าขณะนี้ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลของนักวิจัย เครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรการวิจัย รวมทั้งผลงานและโครงการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง เพื่อเปิดช่องทางในการสร้างความร่วมมือทั้งจากนักวิจัยภายในประเทศและนักวิจัยจากนานาชาติ โดยรวบรวมไว้ใน website https://www.ttci-th.org/ และจะมีการจัดประชุมวิชาการและอบรมต่างๆ โดยมีช่องทางติดตามผ่าน Social media ต่างๆ ได้แก่ Facebook: Thailand Hub of Talents in Cancer Immunotherapy และ Twitter: Thailand Hub of Talents in Cancer Immunotherapy


ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัยที่สนใจทุกท่านติดตามกิจกรรม และสมัครเข้าร่วมการอบรม หรือท่านใดที่สนใจเข้าร่วมทำวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ info.ttci.th@gmail.com