medicalfocusth

อย. เตือน อย่าซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมมาใช้เอง เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก
อย. เตือน อย่าซื้ออุปกรณ์ทันตกรรมมาใช้เอง เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก
อย. เตือน อุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ฟันปลอม จัดฟันใส และวีเนียร์ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะราย ควรใช้งานภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนไม่ควรซื้อมาใช้เอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ แนะผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้จากเว็บไซต์ อย. และตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) เพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้สั่งซื้อฟันปลอมจากร้านค้าออนไลน์ เมื่อได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถใส่เข้าไปในช่องปากได้พอดีและไม่สามารถใช้งานได้ตามที่มีการโฆษณาไว้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะให้พิจารณาเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้รับการอนุญาตจาก อย. ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ระบบคุณภาพการจัดการสำหรับเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (ISO 10993) และการทดสอบอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้จากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.) หรือผ่านทาง QR Code นี้ เพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์

สำหรับอุปกรณ์ทันตกรรมประดิษฐ์ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะราย จึงควรได้รับการตรวจและส่งให้ใช้งานภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม ประชาชนไม่ควรซื้อมาใช้ด้วยตนเอง เนื่องจากหากวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีขนาดหรือรูปทรงไม่เหมาะสมกับช่องปาก อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ฟันหรือเหงือกได้ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้หรือใส่อุปกรณ์ทันตกรรมใด ๆ ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าจาก อย. แล้ว และจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม เช่น ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ