medicalfocusth

สธ.- สบช.- มูลนิธิ รพร. จับมือร่วมผลิตแพทย์ รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
สธ.- สบช.- มูลนิธิ รพร. จับมือร่วมผลิตแพทย์ รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผลิตแพทย์รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมฝึกภาคปฏิบัติและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, สถาบันพระบรมราชชนก โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบัน
พระบรมราชชนก และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มกำลังคนในระบบสาธารณสุขที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ และตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสภาสถาบันพระบรมราชชนก ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เป็นส่วนราชการของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากในการเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนชั้นคลินิก

สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ทั้ง 3 ฝ่ายจะร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในชุมชน สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาและอาจารย์ครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก (Faculty Practice) โดยมี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ในการเรียนการสอน ฝึกภาคปฏิบัติและประสบการณ์