medicalfocusth

สภาเภสัชกรรม จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2566 วันที่ 22-24 กันยายน 2566
สภาเภสัชกรรม จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2566  วันที่ 22-24 กันยายน 2566
สภาเภสัชกรรม ได้จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ในธีมงาน "เภสัชกรทั่วไทย ห่วงใยทุกคน" “We Care for Everyone” เพื่อรณรงค์ให้เภสัชกรทั่วประเทศ ไทยดูแลประชาชนด้วยความห่วงใย ให้บริการคัดกรองโรคพื้นฐาน ให้คำแนะนำการใช้ยา ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมเปิดตัว แอพพลิเคชั่น ร้านยาของฉัน ให้ประชาชนค้นหา ร้านยาคุณภาพ ใกล้บ้านของท่าน โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ บริเวณโซน Craft Studio ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ วันที่ 22 กันยายน 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม นายกสมาคมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้าร่วมงาน

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมการคัดกรองโรค เช่น การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ และกิจกรรมการดูแลการใช้ยาของประชาชนอย่างถูกต้องและครบถ้วน งานสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก