medicalfocusth

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จับมือ 3 คณะ ม.เชียงใหม่ ลงนามการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  จับมือ 3 คณะ ม.เชียงใหม่  ลงนามการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานร่วมกับ รศ. นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ. ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช และ ผศ. ดร.มุทิตา จุลกิ่ง รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช พร้อมด้วย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศ. ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมลงนาม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ดร.ภรัณยา ชัยวัฒน์ นักวิจัยจากศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รศ. ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ และ รศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การรักษาโรคมะเร็งด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (Cellular Immunotherapy) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยที่มีปริมาณลดน้อยลงและไม่แข็งแรงมาเลี้ยง กระตุ้น หรือดัดแปลงในห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้จำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ประสิทธิภาพของเซลล์ก็สูงขึ้นเช่นกัน เซลล์ดังกล่าวจึงทำหน้าที่เสมือนยาที่มีชีวิต (Living Drug) ในการรักษาโรคมะเร็งหลังจากนำกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย การรักษาด้วยวิธีนี้มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นการนำเซลล์จากร่างกายผู้ป่วยมาใช้ อีกทั้งยังผ่านการทดลองทางคลินิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ฝ่ายวิจัยของคณะฯ โดยศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมได้ในอนาคต

ในการนี้คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มีความสนใจในการสร้างเครือข่ายร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ดังนั้น จึงจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง ซึ่งจะนำไปสู่ทางเลือกใหม่ของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ร่วมกันดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง
2. ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
3. ร่วมกันแลกเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง

การจับมือของ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งครั้งนี้ นำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย โดยวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงต่อไป