medicalfocusth

กรม สบส. ชวนแอด LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” เฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ง่าย จบในที่เดียว
กรม สบส. ชวนแอด LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” เฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ง่าย จบในที่เดียว
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ชวนประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง นวดเพื่อสุขภาพ และสปา) เข้าถึง เข้าใจ สะดวก ครบจบในที่เดียว นำร่องใช้ใน 8 จังหวัด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 (ศบส. 6) ได้สำรวจในเขตสุขภาพที่ 6 พบปัญหาด้านสถานประกอบการร้านนวด ร้านสปา เปิดโดยไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 35 สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ยังไม่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 20 ฯลฯ ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกับเครือข่าย พัฒนาและออกแบบแอปพลิเคชั่น LINE Official Account (LINE OA) “เช็ค ชัวร์ ใช้” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้เป็นช่องทางในการบริการประชาชน ให้รับรู้ รับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกและรวดเร็ว สามารถสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมถึงให้เป็นช่องทางในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดในพื้นที่ โดยแอปฯ มีจุดเด่น 3 ด้าน คือ “เช็ค” 1.ตรวจสอบชื่อสถานประกอบการ 2.ประเภทสถานประกอบการ เลขที่ใบอนุญาต 3.ข้อมูลที่ตั้ง เบอร์โทร แผนที่ “ชัวร์” 1.ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 2.มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
3.มีมาตรฐานความปลอดภัย เชื่อถือได้ ส่วน “ใช้” ใช้ง่าย สะดวก เร็ว ลดขั้นตอนการค้นหา จบในที่เดียว และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อประสานงานอีกด้วย

นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แอปพลิเคชัน LINE OA “เช็ค ชัวร์ ใช้” เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดย ศบส. 6 ถือเป็นการยกระดับการบริการ ที่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนการร้องเรียน เข้าถึงง่าย ทำให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูล ข่าวสารความรู้ ช่วยในการตัดสินใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้รับการบริการที่ดี ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน และให้ได้รับบริการสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ โดยเริ่มทดลองใช้ในเขตสุขภาพที่ 6 ตั้งแต่ปี 2563 ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และตราด จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบปัญหาการร้องเรียนลดลง ร้อยละ 20 ปัญหาเรื่องสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ลดลงร้อยละ 10 เป็นต้น นอกจากนี้ ศบส.6 ยังได้ส่งต่อไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชนในชุมชน ให้ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแส หรือการกระทำความผิดในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงสถานประกอบการที่ไม่ผ่านการอนุญาต และปกป้องพิทักษ์สิทธิของคนในชุมชน ทั้งนี้จะดำเนินการขยายผลการใช้งานไปยัง ศบส.ทั้ง 12 เขตเพื่อให้ใช้งานได้ทั่วประเทศ ซึ่งจากการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ทำให้แอปฯ “เช็ค ชัวร์ ใช้” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท “HSS Startup Project” ในงานประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา หากมีข้อสงสัยในการใช้งานแอปฯ “เช็ค ชัวร์ ใช้” สอบถามได้ที่ ศบส.6 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3839 7 233