medicalfocusth

ม.มหิดลพิสูจน์พยาบาลไทย-มาตรฐานโลก คว้ามาตรฐาน ACEN สหรัฐอเมริกา
ม.มหิดลพิสูจน์พยาบาลไทย-มาตรฐานโลก คว้ามาตรฐาน ACEN สหรัฐอเมริกา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันนี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น "พยาบาลแห่งอนาคต" แต่มุ่งสู่ "ความเป็นนานาชาติ เพื่อมวลมนุษยชาติ" และพร้อมที่จะผลิต "พลเมืองโลก" ที่เปี่ยมคุณภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำเร็จที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้ามาตรฐานโลก ACEN - Accreditation Commission for Education in Nursing สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่ได้มีการผนึกกำลังคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมใจกันปูทางการศึกษามาตรฐานโลกให้กับวงการพยาบาลไทยได้ก้าวเดินต่อไปอย่างสง่าผ่าเผยและภาคภูมิใจ
นับเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้โลกรู้จักการศึกษาพยาบาลของประเทศไทย ในฐานะที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาตรฐาน ACEN อันทรงเกียรตินี้จากสหรัฐอเมริกา

"มาตรฐานนานาชาติ" เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีโลก เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลไทยสู่การเป็น "พยาบาลแห่งอนาคต" ภายใต้บรรยากาศของความเป็นนานาชาติ สู่การเป็น "พลเมืองโลก" ในขณะเดียวกัน

และจากการสามารถคว้ามาตรฐาน ACEN สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ จะทำให้ก้าวต่อไปของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยกระดับทางการศึกษาพยาบาล โดยการสร้างหลักสูตร "Dual Degree" ปริญญาโท-เอกต่อเนื่องกัน โดยใช้เวลาเรียน 4 ปีครึ่ง - 5 ปี และใช้เวลา 2 ปีเรียนที่สหรัฐอเมริกา และใช้เวลา 2 ปีครึ่ง - 3 ปีเรียนที่ประเทศไทย

โดยได้รับปริญญา 2 ใบจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเช่นกัน ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชีย


ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th
ภาพจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210