medicalfocusth

กทม. บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
กทม. บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะเยี่ยมชมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เนื่องใน ”วันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2023)” ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร โดยเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ตระหนักถึงอันตรายของโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส Streptococcus pneumoniae ในเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม จึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส (วัคซีน PCV) ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดปัญหาเชื้อดื้อยา ลดภาระรักษาพยาบาล ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือปอดอักเสบรุนแรง อาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ สำหรับอาการสำคัญและความรุนแรงของโรคจะขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีการติดเชื้อ เช่น หากเป็นโรคปอดอักเสบ มักจะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย หรือหากมีการติดเชื้อที่ระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง ในเด็กเล็กจะมีอาการงอแง ซึม ชัก และอาจเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว หรือหากมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยก็จะมีไข้สูง หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว มีภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นวัคซีนที่ใช้ในหลากหลายประเทศทั่วโลก แนะนำให้ฉีดทั้งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยวัคซีน PCV ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดหาให้กับเด็กเล็ก เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และเป็นวัคซีนที่ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองมาตรฐาน ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ได้แก่ โรคปอดอักเสบ โรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน (EPI Program) ของประเทศ จึงยังไม่มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้ มีเพียงวัคซีนทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายในการฉีด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565

ขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส โดยจะต้องมีอายุ 2 - 23 เดือน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 69 แห่ง และจะให้บริการต่อเนื่องในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby) ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยโทร 02 203 2887-9 ในวันและเวลาราชการ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน