medicalfocusth

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มุ่งพัฒนา Smart Dental Hospital ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับบริการทางทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล มุ่งพัฒนา Smart Dental Hospital ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับบริการทางทันตกรรม
จากโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการทางวิชาชีพ และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและวิจัยขั้นสูง กว่า 55 ปี ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งมา ใช้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการบริการ รวมถึงการได้รับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 27001 ที่เป็นฐานส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่ Smart Dental Hospital "โรงพยาบาลทันตกรรมอัจฉริยะ" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยได้รับบริการทางทันตกรรมที่ดีที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เริ่มจากมาตรฐาน ISO 27001 สู่ Smart Dental Hospital "โรงพยาบาลทันตกรรมอัจฉริยะ"

ภายใต้มุมมองพัฒนา 4C เริ่มจาก C1 "Chart" ปฏิวัติสู่ระบบเวชระเบียนอัจฉริยะและโปรแกรม Smart Dental ที่จะเข้ามาเป็นระบบจัดการหลักด้านการบริการ

C2 "Communication" เพื่อสร้างระบบการสื่อสารกับผู้มารับบริการที่เป็นเลิศ การยกระดับการสื่อสารต่อผู้มารับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ระบบนัดหมายให้บริการทันตกรรม ได้นำเทคโนโลยี Bot หรือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ได้ 100% ร่วมใช้กับทักษะ และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการสอบถามอาการให้คำปรึกษา พร้อมบริการนัดหมายทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ตรงสาขาผ่าน Call Center ระบบ AI ที่จะไม่ทำให้ทุกสายพลาดการติดต่อ

ต่อมา C3 "Care" พร้อมดูแลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทุกสาขา และการดูแลผู้ป่วยด้วย "หัวใจบริการ"

และสุดท้าย C4 "Control" ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสนับสนุนการบริการที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพสูง

ด้านการตรวจวินิจฉัย เร่งจัดหาเครื่องถ่ายภาพรังสีดิจิทัลเพื่อประเมินการรักษา ที่แสดงผลได้โดยอัตโนมัติ ณ ห้องตรวจทางทันตกรรม ให้ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ และการวางแผนผ่าตัดทางทันตกรรม ฯลฯ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้รับบริการ และนักศึกษาทันตแพทย์ใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา "โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ทั้งที่วิทยาเขตพญาไท และศาลายา ให้เป็นที่พึ่งของคนไทยด้วยบริการทันตกรรมที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th
สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210