medicalfocusth

รพ.มะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ สุดเจ๋ง ! ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
รพ.มะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ สุดเจ๋ง ! ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งตัวผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล ล่าสุดผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA)

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ให้มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประเด็นมะเร็งครบวงจร Cancer Warrior เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนด้านโรคมะเร็ง ที่ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเท่าเทียม และเชื่อมั่นแก่ภูมิภาค กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ผ่านการรับรองมาตรฐานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) ในครั้งนี้

เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 8 ที่ให้บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตั้งแต่ปี 2562 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) “เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข” ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานในระดับสากล รวดเร็ว และทั่วถึง ลดการเดินทางของผู้ป่วย เพื่อไปรักษานอกเขตสุขภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่จะเข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติ (QUANUM) ในอนาคตอีกด้วย

แพทย์หญิงธารทิพย์ ผลวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ให้บริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการรักษาด้วยสารเภสัชรังสี (ไอโอดีน 131) ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โดยครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยทั้งในเขตสุขภาพที่ 8 และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการ มากกว่า 8,000 ราย จากการมุ่งมั่นพัฒนางาน นอกจากจะผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับนานาชาติแล้ว ยังได้รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 3-5 ระดับ “ดีมาก” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาครองอีก 1 รางวัล ซึ่งงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จะรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ