medicalfocusth

สธ.-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมผลิตแพทย์ พร้อมสนับสนุนรพ.นครปฐม เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับแพทย์ฝึกทักษะ เริ่มปี 67
สธ.-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมผลิตแพทย์ พร้อมสนับสนุนรพ.นครปฐม เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับแพทย์ฝึกทักษะ เริ่มปี 67
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต และสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลหลักจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รองรับการฝึกทักษะวิชาชีพ เริ่มปีการศึกษา 2567 ถึง 2576 รวมระยะเวลา 10 ปี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ เพิ่มอัตรากำลังคนในระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการร่วมผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะร่วมกันผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต และสนับสนุนให้โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลหลักจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลนครปฐมเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิ โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด มะเร็ง หลอดเลือดสมอง และการปลูกถ่ายอวัยวะ อีกทั้งยังมีภารกิจในโครงการร่วมสอนและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับก่อนและหลังปริญญากับสถาบันต่างๆ ได้แก่ สถาบันร่วมสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 สถาบันฝึกปฏิบัติแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ และเป็นสถาบันหลักฝึกปฏิบัติแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ เป็นต้น จึงมีความพร้อมเป็นสถานที่รองรับการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่ 5-7 ของคณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2567 นี้ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในชุมชน และพัฒนาอาจารย์แพทย์และบุคลากรของศูนย์แพทย์ฯ ในด้านแพทยศาสตรศึกษาและทางคลินิก ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ จะดำเนินการตามความร่วมมือตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 จนถึงปีการศึกษา 2576 รวมระยะเวลา 10 ปี

ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะเป็นสถาบันการวิจัยวิชาการชั้นสูงและจัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข มีแผนเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตรบัณฑิต ในชั้นปีที่ 1-4 รวมถึงจะช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ การเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม และสถาบันสมทบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและบริการสุขภาพ รวมถึงสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของแพทยสภาด้วย