medicalfocusth

เปิดบริการ Care D + สร้างนักสื่อสารประสานใจ สถาบันโรคผิวหนัง
เปิดบริการ Care D + สร้างนักสื่อสารประสานใจ สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เปิดตัวทีม Care D + สร้างนักสื่อสารประสานใจสถาบันโรคผิวหนัง ในรูปแบบธีม “Care for life Share for Love” เพื่อประสานใจระหว่าง ผู้ป่วย ญาติ และ บุคลากรสาธารณสุข ให้เกิดความเข้าใจ ลดช่องว่างการสื่อสาร และ อำนวยความสะดวกด้านบริการ เป็นอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่ที่สถาบันโรคผิวหนังจะมอบให้กับประชาชน

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากนโยบายยกระดับ 30 บาท ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเด็นการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ไว้ด้วย โดยมี Quick Win 100 วัน เรื่องการสร้างทีมประสานใจ หรือ Care D+ ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็น “ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร” ที่ช่วยสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ และญาติผู้ป่วยที่ใจเจ็บจากความกลัวและวิตกกังวลกับการที่บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนแนวทางการรักษาพยาบาล ลดความไม่เข้าใจระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถาบันโรคผิวหนังได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของทีม Care D+ โดยจัดอบรมโครงการ Care D + สร้างนักสื่อสารประสานใจ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยคัดกรอง นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 48 คน ต่อยอดจากการอบรมหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มเติมในส่วนขั้นตอนการเข้ารับบริการของสถาบัน สิทธิการรักษาของผู้ป่วย การเข้าถึงการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่นอกเหนือสิทธิการรักษา การใช้ application ของสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อมาใช้บริการที่สถาบันฯ เป็นต้น เพื่อสร้างนักสื่อสารประสานใจที่จะช่วยลดช่องว่างการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ และได้ทำการเปิดตัวทีม Care D + ที่พร้อมให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566

สำหรับทีม Care D+ สถาบันโรคผิวหนังเป็นทีมที่เข้ามาช่วยสร้างวัฒนธรรมใหม่ โดยใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathic Communication) ใช้หลักใจเขาใจเรา ทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้เกิดความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการกระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับและปรับระบบบริการสาธารณสุข โดยใช้ความใส่ใจ หรือ Care พร้อมที่จะโอบอุ้ม ดูแลกัน ส่วน D คือ ดีต่อใจ Develop พัฒนาทักษะการสื่อสาร ในธีมแบบง่ายๆ “Care for life Share for Love”