medicalfocusth

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  และงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024”
มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงาน ครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “ครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามาภิไธยแห่ง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ตราพระราชบัญญัติมีผลใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งนับว่า เป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวาง มีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในศาสตร์ทุกด้าน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดยนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย พร้อมยึดปณิธานในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”


ในโอกาสครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีพิธีถวายราชสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมนี้ ในเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 13 เรื่อง “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่การปรับตัวของอุดมศึกษาไทย”


นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาส ครบรอบ 55 ปีวันพระราชทานนาม และ 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำเสนอในหัวข้อ "Afgekia mahidoliae" กันภัยมหิดล 25 ปี ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีนามเป็นมงคล อีกทั้งเป็นชื่อที่พ้องกับนามมหาวิทยาลัย โดยลักษณะของต้นเป็นไม้เถาที่แพร่พันธุ์ได้ง่าย และมีอายุยืน สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ ซึ่งความเป็นไม้เถานี้จะสื่อความหมายถึงความก้าวหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี


สำหรับในภาคบ่าย มีพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 อันได้แก่ รางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัล MU Researchers of the Year 2024 รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รางวัลบุคลากรดีเด่น และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดงานคืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 7 “MU BLUE NIGHT 2024” เพื่อเป็นการย้อนรำลึกวันวาน บรรยากาศในรั้วมหิดล และเป็นการพบปะระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้อง ของมหาวิทยาลัยมหิดล