medicalfocusth

ศิริราชขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ศิริราชใส่ใจคุณทุกลมหายใจ”
ศิริราชขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ศิริราชใส่ใจคุณทุกลมหายใจ”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จะจัดเสวนา หัวข้อ “ศิริราชใส่ใจคุณทุกลมหายใจ” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งนับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของประชากรทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของคุณภาพอากาศที่มีต่อสุขภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยมี ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานเสวนา

งานเสวนาในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอการขับเคลื่อนและบทบาทการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กับ สสส. โดย ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. ต่อเนื่องด้วยเสวนาให้ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านมุมมองของภาควิชาการและการทำงานของภาครัฐโดยผู้แทนกรุงเทพมหานคร อาทิ หัวข้อ “ภาพรวมของผลกระทบจาก PM2.5 และ พรบ.อากาศสะอาด” โดย รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล “ผลกระทบจาก PM2.5 ต่อสุขภาพ” โดย ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล “การประยุกต์ใช้ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพในพื้นที่ กรุงเทพฯ” “การแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” “ประเด็นสำคัญและประสบการณ์ในการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์แก้ปัญหาวิกฤตมลพิษอากาศภาคเหนือ” และ “ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา” ปิดท้ายด้วยเสวนา ในประเด็นสำคัญ “แก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละอองในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ และบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต่อการแก้ไขปัญหา PM2.5” โดยวิทยากรทุกท่าน

ผู้สนใจสามารถ Scan QR Code