medicalfocusth

การวางระบบการทำงานที่ครบวงจร นำไปสู่การวิเคราะห์ แก้ไขและติดตามผล เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ทุกคนในทีมพร้อมก้าวไปถึงจุดหมายเดียวกัน
การวางระบบการทำงานที่ครบวงจร นำไปสู่การวิเคราะห์ แก้ไขและติดตามผล เพื่อพัฒนาให้เกิดพื้นฐานที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ทุกคนในทีมพร้อมก้าวไปถึงจุดหมายเดียวกัน
“ทำให้ดีที่สุด แม้เป็นเรื่องเล็ก ๆ”

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ อดีตรองอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2566 ประเภทอาจารย์ จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ ท่านได้อุทิศตนในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ดังปณิธาณแห่งการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีหลักในการทำงานที่ยึดมั่นในความถูกต้อง กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบ มุ่งมั่นให้งานสำเร็จโดยมองประโยชน์ของ Stakeholder และองค์กรเป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็ต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและช่วยเหลือในทุกโอกาสที่ทำได้ ในการบริหารงานใช้แนวคิดในการวางระบบการทำงานที่ครบวงจร หาประเด็นที่เป็นจุดวิกฤต นำมาแก้ไข ติดตามผลสัมฤทธิ์และนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีก ท่านมีหลักแนวคิดว่า เมื่อพื้นฐานดีการจะขับเคลื่อนจะเกิดขึ้นได้ง่าย เปรียบเสมือน “การสร้างบ้าน หากพื้นแน่น เมื่อกระโดด พื้นจะไม่พังเพราะมีฐานที่ดี” อีกทั้ง การสื่อสารถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ เมื่อมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว ก็จะทำให้ทุกคนในทีมก้าวไปถึงจุดหมายเดียวกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ ได้สร้างผลงานที่มีความโดดเด่นในหลายด้าน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ในปี พ.ศ. 2551 – 2559) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และดำเนินการตามแผน ผลักดันให้คณะเภสัชศาสตร์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2566) ในตำแหน่งรองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (ในปี พ.ศ. 2563-2566, 2567-2570) รวมทั้ง กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำ Flagship projects สามารถวางแผนงบประมาณสนับสนุนได้อย่างตรงประเด็น ทำให้ผลลัพธ์การดำเนินการของมหาวิทยาลัยดีขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญหลายอย่างของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เป็นต้น ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (1 สิงหาคม 2560 - 31 มกราคม 2565) ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สัตว์ทดลองปี 2562 – 2564 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ วางระบบบริหารจัดการและสื่อสารต่อประชาคม สามารถผลักดันให้ผลการดำเนินการของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถพ้นวิกฤตการเงิน และสามารถสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ฯ มาบริหารงานต่อได้ตามแนวทางที่ได้ถูกวางระบบไว้ให้อย่างเข้มแข็ง ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส จำกัด (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2566) ซึ่งเป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ถือหุ้น 100% เป็นผู้ผลักดันให้มีการ restructure บริษัทให้ LEAN มีการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียดเพื่อทำให้บริหารจัดการทางการเงินได้อย่างตรงจุด การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดหลายอย่าง รวมทั้งการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดยตลอด สามารถลดปัญหาการขาดทุนได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดเป็นศูนย์การศึกษาชีวสมมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ที่ได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้าทั้งจากในและต่างประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

ในฐานะเภสัชกรและนักเภสัชวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสมองและสุขภาพจากการใช้กัญชา ผ่านการเป็นวิทยากรในโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ การประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ต่าง ๆ และสมาคมทางการแพทย์จำนวนมาก สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย รวมถึงโรงเรียนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผลกระทบของกัญชาทั้งในวงการแพทย์และประชาชนในวงกว้าง


รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2566 ครั้งนี้ว่า ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก และยังได้ทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ตั้งแต่จบปริญญาตรี ได้เห็นถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทุกพันธกิจ มีความรัก ผูกพันและภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เล็งเห็นความตั้งใจทุ่มเทตลอดระยะเวลาในการทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นสถานศึกษาทางเลือกที่ให้เด็กไทยได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศในหลายหลักสูตร และยังมีพันธกิจในการให้บริการทางการแพทย์ และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐานสูง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน